قالب وردپرس

مشتری مداری در طراحی مبلمان

دانستن خواسته های مشتریان بواسطه یک رویکرد مشتری مداری در طراحی مبلمان  از طریق روشهای مختلف بدست می آید، کمک بسیار مهمی در طراحی محصول می نماید تا بتوان مبلمانی را طراحی نمود که با خواسته های مشتریان هماهنگ باشد و به گونه ای طراحی شود که با شرایطی که مشتریان از آنها استفاده می نمایند همسانی بیشتری داشته باشد و در واقع مشتری مداری در طراحی مبلمان ایجاد گردد. در همین راستا در ارگونومی مبحثی مطرح گردید با عنوان مهندسی کَنسی( احساس ) یا ارگونومی کَنسی که واژه ای ژاپنی است و در دهه ی ۱۹۷۰ توسط فردی ژاپنی به نام( میتسو ناگاماچی )بنانهاده شد.

در مهندسی کَنسی به بررسی احساس و نگرش افراد استفاده کننده از یک محصول در مورد طراحی آن محصول پرداخته می شود و با کمک نتایج حاصل به اصلاح طراحی پرداخته می شود. استفاده از نظرات استفاده کنندگان جهت بدست آوردن بازاری مطمئن بسیار حائز اهمیت است و نمی توان با الگوبرداری از نمونه های خارجی سلیقه داخلی را با آن وفق داد، بلکه بایست آن طرح ها را با سلایق موجود مطابق نمود.

می توان با بررسی نظرات و احساس استفاده کنندگان از مبلمان های تولیدی با کمک ابزار و روشهای مختلف و تجزیه و تحلیل متناسب با روش بررسی به یکسری نتایج برسیم که اگر این نتایج به خوبی تفسیر و تعبیر شوند، اطلاعات مناسبی در مورد عناصر طراحی به طراح که بهتر است یک تیم طراحی باشد می رسد و این تیم نیز می تواند با در نظر گرفتن دیگر عوامل تأثیرگذار، یک طراحی جدید با استفاده از بررسی کَنسی خلق نماید که یقیناً اینگونه مشتری مداری در طراحی مبلمان که با لحاظ کردن نظرات استفاده کنندگان بوجود می آیند، بیشتر مورد پسند و رضایت ایشان نیز قرار می گیرند.

منبع:بهبود طراحی مبلمان از دیدگاه ارگونومی، محمد خندان ، سعید روشن ضمیر

قالب وردپرس