قالب وردپرس

هویت برند چیست ؟

هویت برند تداعی است که از یک برند در ذهن مشتری نقش می‌بندد. تداعی یک برند در ذهن شامل هرچیزی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با برند در ارتباط است. متداول‌ترین عوامل تداعی‌کننده به ویژگی‌ها‌ی محصول یا امتیازاتی برای مشتری، مربوط است. علاوه بر آن، برندها از طریق عوامل تداعی‌کننده دیگری مانند استفاده و کاربرد، طبقه محصول، سبک زندگی  و احساسات، شخصیت، نماد و مصرف‌کنندگان محصول در ذهن مشتری نقش می‌بندند. کاپفرر هویت برند را در شش بعد در نظر می‌گیرد:

۱- پیکر: یک برند یک پیکر دارد که از ویژگی‌های مستقل تشکیل شده است که این ویژگی‌ها می‌توانند قابل دیدن باشند، یعنی با ذکر برند بی‌درنگ به ذهن آیند یا نهفته (ولی قابل تشخیص) باشند.

۲- شخصیت: هر برند، شخصیتی دارد و درطول زمان منشی کسب می‌کند. اگر یک برند را با فردی همانندسازی کنیم، به تدریج تصویری از آن فرد می‌سازیم که همزمان از محصولات وخدمات حرف می‌زند.

۳- فرهنگ: برند فرهنگ خود را داردکه هرمحصولی از آن مشتق می‌شود و محصول تجسم فیزیکی و ناقل این فرهنگ است. فرهنگ بر نظامی از ارزش‌ها دلالت دارد و یک منبع الهام وانرژی برای برند است.

۴- رابطه: از دیگر نشانه های هویت یک برند رابطه است. یک برند یک رابطه است واغلب فرصت تبادلی غیرمشهود را بین افراد فراهم می‌آورد. این امر به‌ویژه در مورد برندهای بخش خدمات بسیار صادق است.

۵- بازتابش: یک برند، تصویر یک مشتری را بازتاب می‌دهد. میان این بازتابش و هدف برند تفاوت وجود دارد. هدف، خریداران یا استفاده‌کنندگان بالقوه برند را توصیف می‌کند. بازتابش لزوماً هدف نیست، بلکه تصویری است از آن هدف که هویت برند به جامعه ارائه می‌کند. یعنی نوعی همانندسازی است.

۶- ذهنی‌شدن: ذهنی شدن مشتریان بعد ششم هویت برند را تشکیل می‌دهد. اگر بازتابش، آینه بیرونی هدف باشد، ذهنی‌شدن، آینه درونی خود هدف است. ما از طریق نگرش خود نسبت به برندهای معین، نوعی رابطه درونی با خودمان برقرار می‌کنیم.منبع:brandabout.ir

قالب وردپرس